วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กาบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ 480-59-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัการขยะในครัวเรือน และชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2491 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน 4752 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งประดับเวที, เครื่อง, เวที และประดับไฟแสงสี ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด วันที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง