วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 2,310 เมตร หนา 4 เซนติเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,550 ตร.ม. อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก
20  ต.ค. 2564
จ้างพวงมาลาดอกไม้สดวันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าร์เซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานสำนักงาน อบต.ตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้าง่ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง