องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
สำนักปลัด
นางมัลลิกา   รักพร้า

หัวหน้าสำนักปลัดนางมะลิวัลย์ คงปัญญา
นายเกรียงกมล บุราสิทธิ์ นางสาวสุจิตตา  แซกรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ประภัสสร พึ่งสาย นายทองคำ โนน้ำคำ
นางสาวรวงทอง บรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไปนายบังอร จินไธสง
นางนันทพร ลีสม
นายดิเรกฤทธิ์ ไกรษร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
พนักงานขับรถ

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-187500
E-mail: admin@taladpho.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign