องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
กองคลัง
นางวิภาวี  เอกา

ผู้อำนวยการกองคลังนางรุ่งทิพย์  วิภาดา

นางสาวศิริลักษณ์  ศิริวัฒนานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวโชติมา  นามชาลี

นายอานนท์  สังกะสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ