องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายศุภสันต์  ราชศรีลา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศุภสันต์  ราชศรีลา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางมัลลิกา   รักพร้า
นางวิภาวี  เอกา
นายสมบัติ  แกล้วกล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอมิตดา  ปักกาเวสูง นายชัยชนะ   แกล้วกล้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม