องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอมิตดา  ปักกาเวสูง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวอมิตดา  ปักกาเวสูง

นางวรรณี  ใยไธสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้ดูแลเด็กนางยวนใจ  สมุติรัมย์

นางสาววิไลพร  นามมูลตรี
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฑามาศ  สบู่รัมย์   

นางสาวกาญนา  ก้อนคำใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-187500
E-mail: admin@taladpho.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign